ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Trungel Edit Ingatlan- és Hiteliroda

____________________________________________________________

MEGBÍZÁS TÁRGYA

Az ingatlanközvetítésre irányuló megbízási szerződés alapján Trungel Edit 5700 Gyula, Rákóczi Ferenc u. 44/4. adószám: 67063066-1-24 által működtetett TeIngatlanod Ingatlan- és Hiteliroda mint Megbízott ingatlanközvetítőként közreműködik a Megbízó által megjelölt ingatlan értékesítése vagy bérbeadása érdekében a megbízó által megjelölt irányár és egyéb – a megbízási szerződésben rögzített – lényeges feltételeknek és kikötéseknek megfelelően.

MEGBÍZOTT FELADATAI

Az ingatlanközvetítői tevékenység magában foglalja a vevők/bérlők (együtt: érdeklődők) felkutatását, az ingatlan hirdetését, a szükséges tájékoztatások és felvilágosítások nyújtását mind a megbízó, mind az érdeklődők számára, az ingatlan igény szerinti bemutatását, a szerződést megelőző tárgyalásokban való közreműködést, azok lebonyolítását, valamint az ingatlan forgalmi értékének meghatározását.

 • A megbízóra a javasolt forgalmi érték nem kötelező, az irányár meghatározásában attól eltérhet.
 • Megbízott a megbízás sikeres teljesítése érdekében jogosult az ingatlanra vonatkozó ajánlatot széles körben terjeszteni, írott és elektronikus úton.
 • Megbízott Jogosult továbbá az ingatlanon saját reklámtábláját elhelyezni, és az érdeklődőknek az ingatlant a megbízóval egyeztetett időpontban bemutatni. A megbízó igénye szerint a megbízott jogosult az ingatlan kulcsait a megbízótól átvenni az ingatlan tetszőleges időpontban történő bemutatása érdekében
 • Megbízott köteles minden lényeges kérdésben a megbízót folyamatosan tájékoztatni.
 • Megbízott köteles az érdeklődőknek az ingatlanra vonatkozó minden lényeges körülményről szakszerű tájékoztatást adni az adásvételi vagy egyéb szerződés sikeres megkötése érdekében.

MEGBÍZÓ FELELŐSSÉGE

 • A megbízó büntető és polgári jogi felelősséggel tartozik a megbízási szerződésben megjelölt jogosult jogcímének, képviseleti jogának teljességéért, a megadott tulajdoni, haszonélvezeti vagy egyéb igények, terhek, korlátozások fennállásáért, valódiságáért és az azokról nyújtott teljes körű tájékoztatásért, az ingatlannal kapcsolatban megadott adatok valódiságáért, és köteles a megbízó rendelkezésére bocsátani az ingatlanközvetítői tevékenység szempontjából lényeges, az ingatlanra vonatkozó minden egyéb adatot és dokumentumot.
 • Amennyiben a tulajdoni lap másolat eltér a megbízó által megadott adatoktól és tényektől, vagy azok valótlanságáról az ingatlanközvetítő más módon szerez tudomást, úgy jelen szerződést megbízott azonnali hatállyal felmondhatja, és igényt tarthat kárának és – rosszhiszeműség esetén – elmaradt hasznának (megbízási díj összege) megfizetésére.
 • A Megbízó által közölt adatok valódiságáért Megbízó felel.
 • A valótlanságból eredő mindennemű kár Megbízót terheli, beleértve az ezekből eredő, Megbízottnak okozott károkat is. Megbízott felelősséget ezekért a károkért nem vállal.

MEGBÍZÁSI DÍJ

 • Az ingatlanközvetítői megbízás sikeresnek és teljesítettnek minősül és a megbízási szerződésben rögzített megbízási díj megilleti a megbízottat, amennyiben a megbízó által megjelölt ingatlanra a megbízott által felkutatott érdeklődők valamint a megbízó/eladók között, illetve vevői megbízás esetén a felkutatott ingatlanra előszerződés, ennek hiányában végleges szerződés jön létre.
 • Az ingatlanközvetítői megbízás sikeresnek és teljesítettnek minősül a vevő által tett írásbeli vételi ajánlat eladó által történő írásbeli elfogadásával is, továbbá, ha az ingatlanra elővásárlási joggal rendelkező személy lép az érdeklődő helyébe.
 • Sikeresnek minősül az ingatlanközvetítés és a megbízási díj megilleti Megbízottat akkor is, amennyiben a megbízás időtartama alatt Megbízott a Megbízó által szabott feltételek szerinti érdeklődőt felkutatja, az ajánlattevők a vételi ajánlatot írásban megteszik, azonban a Megbízó/Eladó az ingatlanközvetítői megbízási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő vételi ajánlatot nem fogadja el.
 • Sikeresnek minősül az ingatlanközvetítés és a megbízási díj megilleti Megbízottat akkor is, amennyiben a Megbízó az adott ingatlant elidegeníti a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, hozzátartozója, továbbá a saját vagy ezen személyek tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb szervezet, valamint az olyan gazdasági társaság, szervezet részére, amelynek ő vagy a fenti személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói, majd ezt követő 18 hónapon belül az új tulajdonos olyan személynek adja el az ingatlant, akit a Megbízott kutatott fel.
 • A megbízás sikeres teljesítése szempontjából érdeklődőnek minősül az ingatlan adatait a megbízott útján megismerő személy, annak a Ptk. 8:1 § (1) szerinti közeli hozzátartozója, hozzátartozója, továbbá ezen személyek tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb szervezet, valamint az olyan gazdasági társaság, szervezet, amelynek a fenti személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói.
 • Megbízó köteles Megbízottnak a megbízási díjjal azonos összeget megfizetni, amennyiben a szerződésben megjelölt határidő eredménytelenül telik el, és a megszűnésétől számított 1 éven belül Megbízó olyan személlyel köt szerződést, aki a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott érdeklődőnek minősül.
 • A megbízási díj mértéke a megbízási szerződésben megjelölt összeg.
 • A megbízási díj a jogosultsági események bármelyikének bekövetkezése napján, készpénzben válik esedékessé.
 • Amennyiben a megbízási díj megfizetésével a Megbízó késedelembe esik, úgy a díj tényleges megfizetéséig a mindenkori jegybanki alapkamat négyszeresének megfelelő összegű éves késedelmi kamat megfizetésére köteles.
 • Amennyiben a szerződés érvényessége hatósági engedélyhez vagy 3. személy beleegyezéséhez kötött (pl. engedélyköteles külföldi állampolgár a vevő, a jogügylethez gyámhatósági engedély szükséges stb.), és a hatóság vagy 3. személy az engedély, hozzájárulás megadását megtagadja, és Megbízó ezt hitelt érdemlően igazolja, úgy Megbízott az igazolás bemutatásától számított 3 napon belül köteles a megbízási díjat teljes összegében, kamatmentesen visszafizetni.
 • A Megbízott a megbízási díjat egyetemlegesen követelheti a Megbízótól és az esetleges egyéb tulajdonosoktól, kivéve, ha az ingatlan értékesítéséhez/bérbeadásához a társtulajdonos a kezdetektől fogva nem járult hozzá-, függetlenül a társtulajdonosok által megtett és Megbízott által nem ismert külön nyilatkozatban foglalt megbízási díjfizetési kötelezettség-vállalástól.
 • Megbízó köteles Megbízottnak elmaradt hasznát, azaz a megbízási díjat megfizetni, amennyiben az ingatlanát saját maga értékesíti úgy, hogy az eladási ár a megbízási szerződésben a Megbízó által kikötött irányárnál 15%-kal vagy azt meghaladó mértékben alacsonyabban kerül megállapításra.

MEGBÍZÁS KIZÁRÓLAGOSSÁGÁNAK ESETE

 • Amennyiben a megbízási szerződés kizárólagos, a szerződés időtartama alatt Megbízó mást ingatlanközvetítéssel nem bízhat meg, illetve az ilyen megbízását köteles haladéktalanul visszavonni. Ha a megbízás időtartama alatt mégis más ingatlanközvetítő tevékenységének eredményeként jön létre a célzott jogügylet, vagy kizárólagosság esetén a saját hirdetésére jelentkező vevővel, bérlővel köt szerződést, úgy Megbízó köteles Megbízottnak a szerződésszegés miatt elmaradt hasznát, azaz a megbízási díjat megfizetni.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 • A megbízási szerződés felmondására a Ptk. szabályai az irányadóak azzal, hogy amennyiben a Megbízó a megbízási szerződést az annak aláírásától számított 30 (harminc) napon belül alapos indok nélkül felmondja, úgy köteles költségátalányként az irányár 1%-át + Áfa összeget megfizetni Megbízónak.
 • Ezen szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével, a szerződésben megjelölt határozott idő eredménytelen lejártával, az ingatlannak nem a Megbízott útján való értékesítésével (szerződésszegés esetén a jelen szerződésben szabályozott következmények mellett), felmondással vagy a Ptk-ban meghatározott egyéb oknál fogva.

JOGI SZABÁLYOZÁS

 • Ezen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. különösen annak a megbízási szerződésekre vonatkozó része az irányadó.:

6:272. § [Megbízási szerződés]

Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

6:273. § [Utasítás]

(1) A megbízott köteles a megbízó utasításait követni.

(2) A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

(3) Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

(4) A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

6:274. § [Képviseleti jog]

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

6:275. § [Tájékoztatási kötelezettség]

(1) A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

(2) A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

6:276. § [Megbízási díj]

(1) A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

(2) A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

(3) A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.

(4) A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

6:277. § [Törvényes zálogjog]

A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.

6:278. § [Felmondás]

(1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.

(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

(3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.

(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

6:279. § [Elszámolás]

A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

6:280. § [Ingyenes megbízási szerződés]

(1) E fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az olyan megbízási szerződésre, amely alapján a megbízó ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles.

(2) Ha a megbízott a feladat ellátását ingyenesen vállalja, a megbízó köteles a megbízott költségeit megtéríteni.